Русско-ивритский словарь по теме «Погода»прогноз погоды תַחֲזִית מֶזֶג הָאֲווִיר

— описание текущего состояния атмосферы תֵיאוּר מַצַב הַנוֹכְחִי שֶל הַאַטמוֹספֶרָה
— информация о будущих условиях в атмосфере и погоде
מֵידָע אוֹדוֹת הַמַצַבִים הַעֲתִידִיים שֶל הַתנַאִים בְּאַטמוֹספֶרָה וְשֶל מֶזֶג הַאֲווִיר
— прогноз, предсказание погоды חִיזוּי מֶזֶג הָאֲווִיר
— метеорологический прогноз חִיזוּי מֶטֶאוֹרוֹלוֹגִי

виды прогноза погоды סוּגֵי תַחֲזִית מֶזֶג הָאֲווִיר
— глобальный גלוֹבָּלִי, עוֹלַמִית
— для судоходства, авиации, сельского хозяйства לְסַפָּנוּת,הַתְעוּפָה, לְחַקלָאוּת
— для отдыхающих, туристов и широкой публики לְנוֹפשִים, לְתַייָרִים וּלְצִיבּוּר הַרָחָב
— вкратце בִּקצָרָה
— в пределах одних суток для СМИ, радио и газет
לְטווָח שֶל יְמָמָה אַחַת, עֲבוּר כּלֵי הַתִקשוֹרֵת, הַרַדיוֹ וְהַעִיתוֹנִים
— долгосрочный לְטווָח אָרוֹך
— краткосрочный לְטווָח קָצָר, מִיָדי
— на ближайшие 72 часа לְ-72 הַשָעוֹת הַקרוֹבוֹת
— на следующий день, ближайшие дни\недели\ 10 дней
                               לְיוֹם הַמָחֳרָת, יָמִים \ שבוּעִיים הַקרוֹבִים\ לְ-10 הַיָמִים
— регулярный סדִירָה
— самый уточнённый, новейший и наиболее полный הַעַדכָּנִית וְהַמָלֵאה בְּיוֹתֵר
— текущий\ на текущие день и ночь נוֹכְחִי\ לְהַיוֹם וְהַלַילָה
— почасовые изменения погоды שִינוּיי מֶזֶג הָאֲווִיר לְפִי שָעוֹת
— по всей стране תַחֲזִית אַרצִית, תַחֲזִית מֶזֶג הָאֲווִיר בְּרָחָבֵי הַאֶרֶץ

прогноз о состоянии Средиземного моря (прогноз волны \высота волны, прогноз ветра) для
круиза, катаний на лодках и серфинга по морю
תַחֲזִית עַל מַצַב הַיָם הַתִיכוֹן (תַחֲזִית גַלִים \גוֹבָה גַלים, תַחֲזִית רוּחַ) לְהַפלָגָה, לְשַייָטִים וְגוֹלשִים בְּהַיָם
— Мертвого моря תַחֲזִית מצב הַיָם הַמֶלַח
прогноз погоды для пляжей Израиля и Кинерета תַחֲזִית מֶזֶג הָאֲווִיר לְחוֹפֵי יִשׂרָאֵל וְהַכִּינֶרֶת
— температуры на горе Хермон טֶמפֶּרָטוּרָה בְּאֲתַר הַחֶרמוֹן
— в районе Иерусалима מָחוֹז יְרוּשָלַיִם
— уровня воды в озере Кинерет מִפלָס הַכִּינֶרֶת
— качества воздуха אֵיכוּת אֲווִיר
— связанный со здоровьем, (медицинский) прогноз погоды ) בּרִיאוּתִי (הַרְפוּאִי

прогнозирование изменений климата תַחֲזִית לְשִינוּיי אַקלִים
синоптическая карта для прогнозирования будущей погоды מַפָּה סִינוֹפּטִית לְחִיזוּי מֶזֶג אֲווִיר הַעֲתִידִי
карта суточных дождей (которая включает в себя данные с 20 дождевых станций)
                          מַפַת הַגֶשֶם הַיוֹמִי (הכּוֹלֵלֵת נְתוּנִים מִ-20 תַחַנוֹת גֶשֶם)
фронт погоды חַזִית מֶזֶג הָאֲווִיר
— атмосферный фронт, пограничная зона между теплыми и холодными воздушными массами
             ) חַזִית אַטמוֹספֶרָה, הַגבוּל בֵּיִן שתֵי מַסוֹת הַאֲווִיר (הַחַם וְהַקַר
— грозовой фронт חַזִית סְעָרָה \ שֶל סוּפַת רְעָמִים
— теплый фронт חַזִית חַמָה
для деятельности теплого фронта характерна облачная погода, сопровождаемая небольшими
дождями לְפְּעִילוּת שֶל חַזִית חַמָה אוֹפייָנִי מֶזֶג הָאֲווִיר מְעוּנָן מְלַווֶה בְּגשָמִים קַלִים
— холодный фронт חַזִית קָרָה
для деятельности холодного фронта характерна активная и дождливая погода
                  לפְּעִילוּת של חַזִית קַרָה אוֹפייָנִי מֶזֶג הָאֲווִיר פָּעִיל וְגָשוּם
примеры прогноза погоды דוּגמָאוֹת לתַחֲזִית מֶזֶג אֲווִיר
сегодня ожидается… … הַיוֹם צָפוּי
ветер רוּחַ
будет дуть ветер южный переменный от 0 до 10м/сек с усилением во второй половине дня
до 20 м/ссек, при порывах до 30 м/сек
יְנַשֵב רוּחַ מִשתַנֶה דרוֹמִית שֶל 0-10 מ\ש עִם מִתחַזֵקֶת בְּמִחַצִית הַשנִייָה שֶל הַיוֹם עַד 20 מ \ ש, מַשַבֵי רוּחַ עַד 30 מ \ ש
ветер южный с переходом на северо-западный כִּיווּן רוּחַ מִשתנֶה מִרוּחַ דרוֹמִית לְכִּיווּן צָפוֹן מַעֲרָבִית
ветер юго-западный и умеренный יְנשב רוּחַ דרוֹמִית מַעֲרָבִית וּמָתוּנַת
сильный ветер, возможен дождь и легкая дымка יְנשב רוּחַ חָזָקוֹת, וְיִיתָכֵן גֶשֶם וְאוֹבֶך קַל
интенсивность (скорость) ветра снижается до одного метра в секунду и ниже
        עוֹצֵמֵת הַרוּחַ נֶחלָשֵת עַד מֶטֶר אֶחָד לְשנִייָה וּמַטֶה
ветер затихает\ передышка פּוּגַת רוּחַ
нет ветра и небо ясное אֵין רוּחַ וְהַשָמַיִים בּהִירִים
ветры усилятся и возможна дымка יתחַזקוּ הַרוּחוֹת ויִיתָכֵן אוֹבֵך
ветер усиливается \ ослабевает רוּחַ מִתחַזֵקֶת\ נֶחלָשֵת
дуют сильные ветры מְנַשֵבוֹת רוּחוֹת חָזָקוֹת
юго-западные ветры сопровождаются единичными грозами
רוּחוֹת דָרוֹם מַעֲרָבִיוֹת מְלוּוֵת בְּסוּפוֹת רְעָמִים יָחִידוֹת
при грозе шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с (или шквал до 25 м/с)
בְּמַהֲלָך סוּפַּת רְעָמִים רוּחַ סוֹעֵר לְהַגדִיל עַד 20-25 מ’/ ש (אוֹ סקווַל עַד 25 מ’/ ש)
буря, метель סוּפָּה, סוּפַּת שלָגִים
буря движется на северо- восток הַסוּפָּה נַעַה לְכִּיווּן צָפוֹן מִזרַח
ожидается штормовая погода по всей стране, и выпадет снег צָפוּי מֶזֶג אֲווִיר סוֹעַר בְּכֹל הַאֶרֶץ וְשֶלֶג יֵירֵד
ожидается метель צפוּיָה סוּפַּת שלָגִים
с завтрашней ночи будет метель и выпадет много снега, который будет накапливаться
высотой до 20 см הַחַל מִמָחָר בְּלַילָה תִִהְיֶה סוּפַּת שלָגִים וְיָרֵד הַרבֶּה שֶלֶג שֶיצטַבֵּר לְגוֹבָה שֶל עַד 20 ס”מ
тяжёлая зимняя буря\метель бушует на горе Хермон סוּפָּה חוֹרפִית קָשֶה\ סוּפַּת שלַגִים מִשתוֹלֵלֵת בְּחֶרמוֹן
снег שֶלֶג
будет идти снег на вершинах северных гор высотой более 1000 метров
                   לָרֶדֶת שֶלֶג בְּפּסָגוֹת הַרֵי הַצָפוֹן שֶמֵעַל 1,000 מֶֶטרִים
северные горы покрываются снегом, снег на горе Хермон הַרֵי הַצָפוֹן מִתכַּסִים בְּשֶלֶג, שֶלֶג בְּחֶרמוֹן
холод קוֹר
волна холода (температуры ниже обычной \ привычной для сезона)
                       גַל קוֹר (טֶמפֶּרָטוּרָוֹת נַמוּכוֹת מִהַמְקוּבָּל לְעוֹנָה)
следующие несколько ночей станут холодными настолько, что может идти снег,
           לַילוֹת הַבַּאִים יִהְיוּ קַרִים עַד כְּדֵי כָּך שֶיש אֶפשרוּת לָרֶדֶת שֶלֶג
местами (на севере) заморозки до -2° 2°- בְּמְקוֹמוֹת מְסוּיָמִים (בְּצָפוֹן) קָרָה עַד לְ
выходные будут холодными, а зимняя погода сохранится также в начале следующей недели
בְּסוֹף שָבוּעַ\סופ»ש יִהיֶה קַר וּמֵזֶג הַאֲווִיר הַחוֹרפִי יִימָשֵך גַם בְּתחִילַת שָבוּעַ הַבָּא
зима חוֹרֵף
зима возвращается הַחוֹרֵף חוֹזֵר
пик зимней погоды уже позади שִׂיא שֶל מֵזֶג הַאֲווִיר הַחוֹרפִי כּבַר מֵאָחוֹרֵינוּ
зима иногда в высоких горах даже снежная и холодная הַחוֹרֵף לְעִיתִים בְּהַרִים הַגבוֹהִים אַף מוּשלַג וְקַר
после бурного дня — зима ослабла אַחֲרֵי יְמָמָה סוֹעַרֵת — הַחוֹרֵף נֶחלָש
погода будет облачной и продолжит оставаться необычайно холодной для сезона
מֵזֶג הַאֲווִיר יִהיֶה מְעוּנָן וְיַמשִִיך לְהִיוֹת קַר מְהַרגִיל לְעוֹנָה
есть вероятность облаков и осадков יִש סִיכּוּי לְעֲנָנִים וּלְמִשקָעִים
хмурый, ненастный день (облачный, дождливый и холодный) (יוֹם קוֹדֵר, סַגְרִיר (מְעוּנָן, גָשוּם וְקַר
погода штормовая: дождь, град и молнии, а иногда и снег в горах.
מֶזֶג אֲווִיר סוֹעַר: גשָמִים, בָּרָד וּבּרָקִים וּלְעִיתִים גַם שֶלֶג בְּהַרִים существует опасение наводнений в восточных и южных ручьях и затоплений в прибрежной
равнине קִייֵם חֲשָש לְשִטפוֹנוֹת בנְַּחֲלֵי הַמִזרַח וְהַדָרוֹם וּלְהַצָפוֹת בְּמִישוֹר הַחוֹף
дожди גשָמִים
дожди идут в большинстве районов страны и сопровождаются грозами и градом
   גשָמִים יוֹרדִים בְּרוֹב חֵלקֵי הַאֶרֶץ וּמְלוּוִים בְּסוּפוֹת רְעָמִים וּבָּרָד
в течение дня продолжат идти сильные дожди בְּמֶשֶך הַיוֹם יַמשִיכוּ לָרֶדֶת גשָמִים חָזָקִים
с завтрашнего дня будет больше перерывов между эпизодами (выпадениями) дождя
מִמָחָר יִהְיוּ יוֹתֵר הַפּוּגוֹת בְּיִן פִּרקֵי הַגֶשֶם
количество эпизодов выпадения дождя 8-10 в месяц מִספָּר פִּרקֵי גֶשֶם 10-8 בְּחוֹדֵש
утро будет дождливым и штормовым בַּבּוֹקֶר יִהיֶה גָשוּם וְסוֹעַר
существует перспектива, что будет накрапывать лёгкий дождь קִייֵם סִיכּוּי לְטַפטֵף גֶשֶם קַל
могут быть грозы יִיתָכנוּ סוּפוֹת רְעָמִים
возможен \ маловероятен местный дождь יִש אֶפשַרוּת \ בִּלתִי-סָבִיר לְגֶשֶם מְקוֹמִי
— только в отдельных районах בְּמְקוֹמוֹת בּוֹדֵדים בִּלבַד
местные дожди все еще ожидаются на севере גשָמִים מְקוֹמִיים צפּוִּיים עֲדַיִין לָרֶדֶת בְּצָפוֹן
в послеобеденные часы на севере и в центре начнутся дожди, сопровождаемые отдельными
грозами и градом מְשָעוֹת הַצָהֳרַיִים יָחֵלוּ גשָמִים בְּצָפוֹן וּבְּמֶרכָּז, כּשֶהֵם מְלַווִים סוּפוֹת רְעָמִים בּוֹדֵדוֹת וּבָּרָד
сильные дожди сопровождаются грозами и молниями, градом и порывами штормового ветра
  מִמטָרֵי גֶשֶם חָזָקִים מְלַווִים בְּסוּפוֹת רְעָמִים וּבּרָקִים, , בָּרָד וּמַשַבֵי רוּחַ סוֹעֵרִים
дождь начнётся на севере, и ночью распространится на остальные регионы
   הַגֶשֶם יִתחִיל בְּצָפוֹן, יִתפַּשֵט הַלַילָה ליֶתֶר הַאֵזוֹרִים
местами иногда накрапывает дождь – время от времени с перерывами
              גֶשֶם מְטַפטֵף לִפרָקִים – מִדֵי פַּעַם עִם הַפסַקוֹת
дождь продолжится до… … הַגֶשֶם יָמשִיך עַד יוֹם
дожди, начавшиеся вчера вечером, продолжатся сегодня, но уменьшатся незадолго до полудня
הַגשָמִים שֶהַחלוּ אֶמֶש יִימָשֵכוּ גַם הַיוֹם, אַך יִתמַעֵטוּ לִקרַאת הַצָהֳרַיִים
к полудню дождь уменьшится и постепенно прекратится בְּצָהֳרַיִים יִתמַעֵט הַגֶשֶם וּיְפסֵק בְּהַדרָגָה
предыдущий дождь был очень сильным, а теперь немного ослабел
                גֶשֶם חָזָק מְאוֹד שֶיָרַד מִקוֹדֵם עַכשָיו קצָת נֶחלָש
дожди, которые шли, ослабли в течение ночи и, как ожидается, продолжат идти, но меньшей
интенсивности הַגשָמִים שֶיָרדוּ נֶחלַשוּ בְּמַהֲלָך הַלַילָה, וְהֵם צָפוּיים לְהַמשִיך לָרֶדֶת אַך בְּעוֹצמָה פּחוּתָה
количество осадков (в Герцлии) за последние сутки — выше среднего по стране
כַּמוּת הַגֶשֶם (בְּהֶרצלִיָה) בְּיְמָמָה הַחוֹלפַת — מֵעַל הַמְמוּצָע בְּכֹל הַאֶרֶץ
лето קַיִץ
погода ясная до частичной облачности с небольшим понижением температуры
מֶזֶג אֲווִיר בָּהִיר עַד מְעוּנָן חֵלקִית עִם יְרִידָה קַלָה בְּטֶמפֶּרָטוּרוֹת
будет частичная облачность до ясного с небольшим дополнительным повышением
температур, и они будут нормальными для сезона.
   יִהיֶה מְעוּנָן חֵלקִית עַד בָּהִיר, עִם עֲלִייָה קַלָה נוֹסֵפֵת בְּטֶמפֶּרָטוּרוֹת וְהֵן יִהְיוּ רַגִילוֹת לְעוֹנָה
в послеобеденные часы погода ясная בְּשָעוֹת הַצָהֳרַיִים מֶזֶג אֲווִיר בָּהִיר
высокая и средняя облачность частично покроет небо עַנְנוּת גבוֹהָה וּבְּינוֹנִית תְכַסֶה חֵלקִית אֵת הַשָמַיִים
погода ясная, на берегу моря влажно מֶזֶג אֲווִיר בָּהיר,בְּחוֹף יָם הָבִיל
погода ожидает быть хорошей מֶזֶג אֲווִיר צָפוּי לְהִיוֹת נָאֶה
погода солнечная, теплая и приятная מֶזֶג אֲווִיר שִמשִי,חֵם וְנַעִים וְחַמִים
— солнечная, ясная, безоблачная (без облаков) שִמשִי,בָּהִיר, לְלֹא עֲנָנִים
продолжит быть жарко и сухо יוֹסִיף לְהִיוֹת חַם וְיָבֵש
ожидается жаркая погода с особенно высокими температурами
צָפוּי מֶזֶג אֲווִיר חֵם עִם טֶמפֶּרָטוּרוֹת גבוֹהוֹת בְּמְיוּחָד
завтра ожидается, будет развиваться тяжелый шарав — выше 43 градусов
      מָחָר צָפוּי יִתפַּתֵחַ שָרָב כָּבֵד – מֵעַל 43 מַעֲלוֹת
в большинстве частей страны будет ощущаться шарав בְּרוֹב חֵלקֵי הַאֶרֶץ יוֹּרגַש שָרַב
во второй половине дня шарав «сломается» אַחַר הַצָהֳרַיִים הַשָרָב יִישָבֵר
шарав «сломался» שבִירַת שָרָב
температураטֶמפֶּרָטוּרָה
колебание температуры от…до… . תנוּדָה בְּטֶמפֶּרָטוּרוֹת מִ..עַד
повышение (понижение) температуры от… до… עֲלִייָה \ יְרִידָה בְּטֶמפֶּרָטוּרַת מִ..עַד
прогнозируемые температуры на сегодня הַטֶמפֶּרָטוּרוֹת הַחָזוּיוֹת לְהַיוֹם
температуры без значительных\ заметных изменений טֶמפֶּרָטוּרוֹת לְלֹא שִינוּי נִיכָּר
температура немного снизится טֶמפֶּרָטוּרָה תֵרֵד טִיפָּה
температуры будут ниже, чем обычно для сезона הַטֶמפֶּרָטוּרוֹת יִהְיוּ נַמוּכוֹת מִהַרָגִיל לְעוֹנָה
температуры в течение месяца были значительно ниже средней
         הַטֶמפֶּרָטוּרוֹת בְּמַהֲלָך הַחוֹדֵש הַיוּ נַמוּכוֹת בְּאוֹפֵן מַשמָעוּתִי מִהַמְמוּצָע
температуры повысятся и станет теплее, чем обычно הַטֶמפֶּרָטוּרוֹת יַעֲלוּ וְיֵיעָשֶׂה חֵם מִהַרָגִיל
повышение температуры воздуха (потепление) или понижение (похолодание)
      עֲלִייָה בְּטֶמפֶּרָטוּרַת הַאֲווִר (הִתחַמַמוּת) אוֹ יְרִידָה (הִתקָרְרוּת)
постепенное потепление הִתחַמְמוּת הַדרָגָתִית
в ближайшие дни продолжится тенденция потепления בְּיָמִים הַקרוֹבִים תִימשָך מְגַמַת הַהִתחַמַמוּת
быстрое потепление в сочетании с повышенной влажностью
        הִתחַמַמוּת מָהִירָה בְּשִילוּב עִם לָחוּת גבוֹהָה
произойдёт значительное снижение температуры и ослабление тепловой нагрузки
                תַחוּל יְרִידָה נִיכרַת בְּטֶמפֶּרָטוּרוֹת וְהֵקלָה בְּעוֹמֵס הַחוֹם
после особенно жаркой и знойной недели, в течение дня ожидается…
                 .. אַחֲרֵי שָבוּעַ לוֹהֵט וְשרָבִי בְּמיוּחָד, בְּמַהֲלָך הַיוֹם צָפוּיה
влажность повысится и будет ощущаться облегчение тепловой нагрузки
        הַלָחוּת תַעֲלֶה וְתוּרגַש הֲקָלָה בְּעוֹמֵס
туман עֲרָפֶל
преобладает\господствует сильный туман שוֹרֵר עֲרָפֶל כָּבֵד
в течение дня туман рассеивается בְּמַהֲלָך הַיוֹם הַעֲרָפֶל לְהִתפַּזֵר
видимость 24 км רְאוּת אוֹפקִית 24 ק»מ
погодные условия תנַאי מֶזֶג אֲווִיר
давление воздуха 1000 мбар לַחַץ אֲווִיר מִילִיבַּר 1000
в преддверии суровых погодных условий, которые завтра придут в наши регионы
לִקרַאת מֶזֶג הַאֲווִיר הַקָשֶה שֶיַגִיעַ לְאֵזוֹרֵינוּ מָחָר
погода значительно улучшилась מֶזֶג אֲווִיר הִשתַפֵּר בְּאוֹפֵן מִשמַעוּתִי
значительное ухудшение погодных условий הִידַרדְרוּת מִשמַעוּתִִית בְּתנַאי מֶזֶג אֲווִיר
ожидается значительное ухудшение погоды צָפוּי הַחמָרָה נִיכרַת בְּמֶזֶג אֲווִיר
погода все еще может быть неустойчивой מֶזֶג אֲווִיר עֲדַיִין עָשׂוּי לְהִיוֹת בִּלתִי יַצִיב
погода в ближайшие дни без существенных изменений מֶזֶג אֲווִיר בְּיָמִים הַקרוֹבִים לְלֹא שִינוּיים מִשמַעוּתִיים

6 комментариев

  1. Я что-то в танке по ходу,хоть мне разговорный язык совсем не нужен,а вот письмо и чтение ОЧЕНЬ даже.вообщем,кроме как в двух несчастных комментах я иврита не нашла(

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *