Русско-ивритский словарь по теме «Погода»


ветер и состояние моря רוּחַ וּמַצַב יָם

ветер רוּחַ
горизонтальное движение воздуха над землей или морем
תנוּעָה אוֹפקִית שֶל אַווִיר מֵעַל פּנֵי הַקַרקַע אוֹ הַיָם
— между зонами высокого давления и зонами низкого давления
בֵּין אֵזוֹרִים שֶל לָחָץ אַווִיר גָבוֹהַּ לְאֵזוֹרִים שֶל לָחָץ אַווִיר נָמוּך
шкала Бофорта סוּלָם בּוֹפוֹרְט, רוּחַ- טַבלַת הַבּוֹפוֹרְט
интенсивность ветра в баллах и словесное описание (ветра) по шкале Бофорта
                            עוֹצמַת הַרוּח בְּדַרגוֹת וְתֵיאוּר מִילוּלִי (שֶל הַרוּח) לְפִי סוּלָם בּוֹפוֹרְט
0. штиль דְּמָמָה
1. лёгкое дуновение, очень лёгкий ветер נְשִיבָה קַלָה, רוּחַ קלִילָה
2. тихий, лёгкий спокойный ветерок רוּחַ חֲרִישִׁית, רוּחַ שקֵטָה
3. слабый бриз; слабый ветер רוּחַ קַלָּה
4. умеренный ветер רוּחַ מָתוּנָה
5. свежий ветер\бриз רוּחַ עֵרָה
6. сильный ветер, дует с силой רוּחַ עַזָה, הַנוֹשֵבֵת בְּחוֹזקָה
7. крепкий ветер, штормовой ветер רוּחַ סוֹעֵרֵת
8. буря, очень крепкий ветер, ураганный ветер סַעַר, רוּחַ חָזָקָה מְאוֹד, רוּחַ זַלעָפוֹת
9. сильная буря סַעַר עַז
10. шторм סוּפָה
11.жёстокий шторм סוּפָה עַזָּה
12.ураган הוּרִיקָן

виды ветров סוּגֵי רוּחוֹת
безветрие הֶעְדֵר רוּחַ
бора (норд-ост), северо-восточный холодный ветер ураганной силы רוּחַ סְעָרָה צְפוֹנִית-מִזרָחִית
бриз, ветер, дующий в местах, где происходит встреча моря с сушей, местный ветер
רוּחַ הַבּרִיזָה הַנוֹשֵבֵת בְּמְקוֹמוֹת בְּהֵם מִתקַייֵם מִפגָש בִֵּן יָם וּבֵּין יַבָּשָה,רוּחַ מְקוֹמִית
— морской или дневной, дующий в дневные часы с моря на сушу
                     רוּחַ הַבּרִיזָה הַיַמִית אוֹ יוֹמִית הַנוֹשֵבֵת בְּשַעוֹת הַיוֹם מִן הַיָם אַל הַיַבָּשָה
— континентальный или ночной, дующий ночью с суши по направлению к морю
רוּחַ הַבּרִיזָה יַבַּשתִית אוֹ לֵילִית הַנוֹשֵבֵת בַּלַילָה מִן הַיַבָּשָה לְכִּיווּן הַיָם
боковой רוּחַ צַד
верховой רוּחַ רוֹם
вихревой, ураганный רוּחַ עַלְעוֹלי
горный; горный бриз רוּחַ הָרִים
западный, дующий с запада, прохладный ветер с моря
רוּחַ מַעֲרָבִית, רוּחַ הַבָּאָה מִן הַמַעֲרָב, רוּּחַ קרִירָה מִכִּיווּן הַיָם
затишье перед бурей שֶקֶט לִפנֵי הַסְעָרָה
знойный, жаркий, душный רוּחַ שרָבִית
катабатический, дующий вниз с горных склонов רוּחַ קָטָבַּטִית, הַנוֹשֵבֵת כּלַפֵּי מַטָה בְּמוֹרָדוֹת הַרִים
коммерческие ветры (дующие в определенные часы в определённом направлении)רוּחוֹת הַסַחַר
— сильные и постоянные ветры движутся с юга на запад и не прекращаются в течение года
הַרוּחוֹת הַחָזָקוֹת וְהַמַתמִידוֹת עוֹבֵרוֹת מִדָרוֹם לְמַעֲרָב וְהֵן אֵינָן עוֹצֵרוֹת לְאוֹרֶך כֹּל הַשָנָה
ледяной רוּחַ מַקפִּיאָה
меняющийся, интенсивность и направление которого не остаётся постоянным
                                            רוּחַ מִשתַנֶה,רוּחַ שֶעוֹצמָה וְכִּיווּן נוֹשֵבתָה אֵינוֹ קָבוּעַ
мистраль מִיסטרָל
— сильный, холодный северный ветер, дующий на юге Франции
                                       רוּחַ חָזָקָה קַרָה צפוֹנִית הַנוֹשֵבֵת בְּדַרוֹם צָרפַת
осенний холодный רוּחַ צוֹנֵן שֶל סתָיו
пассат, устойчивый восточный ветер רוּחַ מִזרָחִית יַצִיב , רוּחַ פָּאסָאט
— ветер, дующий с севера земного шара и с юга к экватору
פַּסָט,רוּחַ קָבוּעַה, הַנוֹשֵבֵת מִצָפוֹן כַּדוּר הָאָרֶץ וּמִדרוֹמוֹ לְכִּווּן קַו הַמַשווֶה
полный, плавание по полному ветру מָלֵאה רוּחַ מָלֵאה, הַפלָגָה בְּרוּחַ קִדמִית
попутный, дующий в спину, поддерживающий רוּחַ גַבִּית
приземный, ветер в приземном слое רוּחַ לְיַד פּנֵי הַקַרקַע
противостоящий, встречный רוּחַ נֶגדִית
— дует в направлении противоположном движению судна или самолета
רוּחַ אֲשֶר נוֹשֵבֵת בְּכִּיווּן הַהָפוּך לְתנוּעַת כּלִי שַיִט אוֹ כּלִי טַיִס

прохладный רוּחַ צוֹנֵנֵת
прямой, передний קִדמִית רוּחַ
распространённый или господствующий в данном районе רוּחַ שְׁכִיחָה
резкий רוּחַ קִדמִית חַדָה
самум סָמוּם
— сухой и знойный ветер в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова
                                  רוּחַ יָבֵשָה וְשָחוּנָה בְּמִדבָּרִיוֹת אַפרִיקָה הַצפוֹנִית וְחֲצִי-הָאִי עֲרָב
сезонный, местный רוּחַ עוֹנַתִית, מְקוֹמִית
сильный и неустойчивый רוּחַ חָזָקָה וְלֹא יַצִיבָה
сирокко שִירוֹקוֹֹ, שַרקִייָה
— южный и юго-восточный ветер из пустынь Северной Африки и Аравийского полуострова,
רוּחַ דרוֹמִית וְדרוֹמִית — מִזרָחִית מִן מִדבָּרִיוֹת אַפרִיקָה הַצפוֹנִית וְחֲצִי-הָאִי עֲרָב
— тёплый, сильный ветер с юго-запада или юга, дующий из Сахары над Средиземным морем
רוּחַ חַמָה, חָזָקָה מִכִּיווּן דָרוֹם-מַעֲרָב אוֹ דָרוֹם הַמְנַשֵבֵת מִכִּיווּן הַסַהָרָה מֵעַל הַיָם הַתִיכוֹן
сквозняк רוּחַ פּרָצִים
сухой восточный (из пустынных районов к востоку от Израиля), жаркий и сухой в
переходный и летний сезоны и холодный зимой
רוּחַ מִזרַחִית (מִאֵזוֹרִים מִדבָּרִיים הַמָצוּיים מִמִזרָח לְיִשׂרָאֵל), חַמָה וְיְבֵשָה בְּעוֹנוֹת הַמַעֲבָר וּבְּקַיץ, וְקַרָה בְּחוֹרֵף
суховей, ветер с высокой температурой, низкой относительной влажностью летом в степях
и полупустынях רוּחַ עִם טֶמפֶּרָטוּרָה גבוֹהָה, לַחוּת יַחֲסִית נָמוּכָה בְּקַיִץ בְּעֲרָבוֹת וּמִדבָּרִיוֹת לְמֶחֱצָה
суховей (уст.), жаркий ветер с востока רוּחַ קָדִים
— на библейском языке теплый и сухой восточный ветер בְּלָשוֹן הַמִקרָא רוּחַ מִזרַחִית חַמָה וְיָבֵשָה
— когда дует ветер большой интенсивности, происходят песчаные и пыльные бури
                     בִּזמַן שֶנוֹשֵבֵת הַרוּחַ בְּעוֹצמָה גבוֹהָה, מִתרַחֵשוֹת סוּּפוֹת חוֹל וְסוּּפוֹת אָבָק
умеренный, нормальный, средней интенсивности רוּחַ מָצוּיָה, בְּעוֹצמָה בֵּינוֹנִית
фён רוּחַ פֶן
— сильный, тёплый и сухой ветер, дующий с гор в долины
                              הַרוּחַ חָזָקָה, חַמָה וְיָבֵשָה, נוֹשֵבֵת מִן הַהַרִים אַל הַעֲמָקִים
хамсин, (суховей) пустынный, восточный, изнуряюще жаркий и сухой, местный ветер
רוּחַ חַמסִין מִדבָּרִית, מִזרָחִית, חַמָה מַתִישָה וְיָבֵשָה, מְקוֹמִית
— дует иногда 50 дней в году, обычно в марте-мае и несёт с собой пыль
            לִפעָמִים נוֹשֵבֵת 50 יוֹם בְּשָנָה, בְּדֶרֶך כּלָל בְּחוֹדַשִים מֶרץ — מַאי וְנוֹשֵׂאה עִמָהּ אָבָק
цафрир (зефир), приятный утренний ветерок צַפרִיר, רוּחַ בּוֹקֶר נָעִימָה
поле ветра (на карте) שָׂדֶה הַרוּחַ
порыв ветра מַשַב רוּחַ
внезапное увеличение интенсивности ветра выше его средней интенсивности.
הִתחַזקוּת פִּתאוֹמִית שֶל עוֹצמַת הַרוּחַ מֵעֵבֶר לְעוֹצמָתָה הַמְמוּצָעַת
— лёгкие порывы ветра (обычно не ощущаются) ) מַשַבִים הַעַדִינִים (שֶאֵנוֹ חֲַווִים בְּדֶרֶך כּלַל
— порыв ветра обычный מַשַב רוּחַ רָגִיל
— сильные, шквалистые порывы ветра מַשַבֵי רוּחַ עַז, בְּעוֹצמָה אַדִירָה
— штормовые порывы ветра מַשַבֵי רוּחַ סוֹעֵרִים
порывистость ветра; пульсация ветра מַשָּׁבִיּוּת
роза ветров שוֹשַנַת הָרוּחוֹת, ורָדִים רוּחַ, רוֹז שֶל רוּחוֹת, הַרוּחַ עָלתַה, רוּחַ עָלֶה
— векторная диаграмма, которая характеризует режим ветра и показывает направления ветра
в конкретной области דִיאַגרָמַת וֶקטוֹר הַמְאַפייֵנֵת אֵת מִשטָר הַרוּחַ וְהַמַראֶה אֵת כִּיווּנֵי רוּחוֹת בְּאֵזוֹר מְסוּיָם
воздушная масса גוּש אֲווִיר
воздушные потоки זרִימוֹת אֲווִיר
— континентальный, морской, арктический, тропический, экваториальный
קוֹנטִינֶנטָלִי,יַמִי, אַרקטִי, טרוֹפִּי, מַשווָנִי י
— восходящий \ нисходящий поток, вертикальное движение воздуха
זרִימַת אֲווִיר עוֹלֶה \ יוֹרֵד, תנוּעַת אֲווִיר אֲנָכִית
— сильный поток, дующий под высокоразвитым кучево-дождевым облаком
פֶּרֶץ רוּחַ, רוּחַ עַזָה הַנוֹשֵבֵת מִתַחַת לְעֲנָן קוּמוּלוֹנִימבּוּס מְפוּתָח מְאוֹד
интенсивность потока ветра עוֹצמַת זרִימַת הַרוּח
муссон מוֹנסוּן
— регулярный сезонный воздушный поток זרִימַת אֲווִיר עוֹנָתִי קָבוּעַה
— происходят в индийском и южно азиатском регионе זרִימוֹת הַמִתהַווֹת בְּאֵזוֹר הוֹדוּ וְדָרוֹם אַסיָה
состояние моря מַצַב יָם
состояние \волнение моря в баллах по шкале Бофорта (0-12), высота волн и словесное
описание состояния моря מַצַב יָם בְּדַרגוֹת לְפִי סוּלָם בּוֹפוֹרְט, גוֹבָה גַלִים וְתֵיאוּר מִילוּלִי שֶל מַצַב הַיָם
0 штиль, волнение отсутствует, зеркально гладкое море דּוֹמֵם
1 тихо, слабое волнение, лёгкая рябь שָׁקֵט
2 слабое волнение, спокойное נוֹחַ
3 легкое волнение, короткие, хорошо выраженные волны, средняя высота волн 0,6-1 м גַּלִּי
4 умеренное волнение, бурное, высота волн 1-1,5 м גְּבַהּ גַּלִּים
5 неспокойное, не очень крупные волны,. высота волн 1,5-2 м רוֹגֵשׁ
6 крупное волнение, начинают образовываться крупные волны, высота волн 2-3 м סוֹעֵר
7 сильное волнение, волны громоздятся, высота волн до 3-5 м גּוֹעֵשׁ
8 очень сильное волнение, высота волн 5-7 м זוֹעֵף
9 шторм, очень сильное волнение, высокие волны, высота волн 7-8 м נוֹרָא
10 сильный шторм, очень высокие волны, высота 8-11 м, длина – 200 м סוּפָה
11.жёстокий шторм, исключительно высокие волны. סוּפָה עַזָּה
12.ураган, смерч, исключительное волнение הוּרִיקָן


6 комментариев

  1. Я что-то в танке по ходу,хоть мне разговорный язык совсем не нужен,а вот письмо и чтение ОЧЕНЬ даже.вообщем,кроме как в двух несчастных комментах я иврита не нашла(

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *