Названия художественных (творческих) профессий — на иврите

 

арт-менеджмент, любители искусства מְנַהֵלִים בְּתחוּם הַאָמָנוּת ,שוֹחרֵי הַאָמָנוּת

 

арт-менеджмент-управление творческими людьми\артистами נִיהוּל אֲנָשִים יְצִירָתִיים \אֳמָנים

администратор (персональный) артиста \художника, арт — менеджер

דִירֶקטוֹר\מְנַהֵל אַדמִינִיסטרָטיבִי (הַאִישִי) שֶל הַאֳמָן ,אָרְט — מֶנֵגֶ’ר

антрепренёр, промоутер, импресарио אֲמַרגָן,אֶמְפְּרֵסַרְיוֹ

арт-агент персональный, личный представитель артиста

אָרְט סוֹכֵן\יִיצוּג הַאִישִי שֶל הַאֳמָן

арт- директор אַרט דִירֶקטוֹר, מְנַהֵל אָמָנוּתִי

— бизнес-менеджер, управляющий делами, финансовыми вопросами художника

 מְנַהֵל הַעֲסָקִי, מְטַפֵּל בְּכֹל הַעִנייָנִים הַפִינַנסִיים שֶל הַאֳמָן

— бренд менеджер (продвижение и раскрутка музыкального, художественного бренда)

 (מְנַהֵל קִידוּם מְכִירוֹת,קִידוּם מוּתָג,(קד»ם

— менеджер по рекламе; пиарщик, пиар (PR) менеджер

 מְנַהֵל פִּרסוּם;יַחצָן,מְנַהֵל יַחֲסֵי צִיבּוּר(יַחְצַ»ן)

арт — дилер, торговец произведениями искусства סוֹחֵר אָמָנוּת

арт — эксперт, художественный эксперт מוּמחֶה לְאָמָנוּת

— оценщик произведений искусства и антиквариата\коллекций

שַמַאי יְצִירוֹת אָמָנוּת וְעַנתִיקוֹת;מַעֲרִיך אֵת הַאוֹסָפִים

галерист; владелец галереи גָלֶרִיסט;בַּעַל גָלֶריָה

директор, руководитель (административный\ технический\ музыкальный)

 (מְנַהֵל (אַדמִינִיסטרָטיבִי\ טֶכנִי\ מוּזִיקָלִי

— кинокомпании по производству и распространению фильмов

חֶברָה בְּתחוּם הֲפָקַת וְהֲפָצַת סְרָטִים

— киностудии אוּלפַּן קוֹלנוֹעַ

дирекция, управление \генеральный директор театра

דִירֶקטוֹריוֹן,הַנהָלָת \מַנכָּ»ל תֵיאַטרוֹן

куратор в музеях, художественных галереях и выставках

אוֹצֵר\ קוּרַאטוֹר בְּמוּזִיאוֹנִים, גָלֶרִיוֹת וְתְצוּגוֹת אָמָנוּת

организатор концертов\выступлений\гастролей

מְאַרגֵן הַקוֹנצֶרטִים\ הוֹפָעוֹת\ מַסַע הַהוֹפָעוֹת

— гастрольный менеджер\тур менеджер מְנַהֵל מַסַע הוֹפָעוֹת

— помощник тур менеджера на месте проведения шоу אִיש הַחָלוּץ הַאֳמָן


музыкальный коммерсант, человек занимающийся коммерциализацией музыки и\или её продуктов (маркетинг, продажа и распространение)

 (מִסחָר מוּסִיקָלִי , אָדָם הַעוֹסֵק בְּמִיסחוּר שֶל מוּסִיקָה וְ/אוֹ בְּמוֹצרִים בְּתחוּם הַמוּסִיקָה (שִיווּק, מְכִירָה וְהֲפָצָה

— музыкальный издатель מוֹצִיא לְאוֹר מוּזִיקַלִי

— поставщик музыкальной продукции סַפָּק מוּצרֵי מוּזִיקָה

— предприниматель (музыкальный бизнес) (יַזָם ( עֲסָקִי הַמוּזִיקָה

— продавец в магазине пластинок и музыкальных записей

מוֹכֵר בְּחַנוּת דִיסקִים וְתַקלִיטִים מוּזִיקָה

— руководитель звукозаписывающей компании מְנַהֵל בְּחֶברַת תַקלִיטִים


продюсер (главный руководитель в производстве медиа\ музыкальной продукции, фильмов в кино и на телевидении)

 (מֵפִיק,פּרוֹדוּסֶר(הַמְנַהֵל הַרָאשי בְּהֲפָקַתוֹ שֶל מוּצרֵי הַמֶדיָה\ מוּזִיקָה,סֶרֶט קוֹלנוֹעַ אוֹ טֶלֶווִיזיָה

— генеральный \исполнительный \ линейный

מֵפִיק רָאשי\בְּפּוֹעֵל,מְנַהֵל הֲפָקָה \מֵפִיק הַקַו,לַיין פּרוֹדוּסֶר

— консультирующий, координирующий מֵפִיק יוֹעֵץ\מְתָאֵם

— концертный מֵפִיק קוֹנצֶרטִים

— креативный\ независимый מֵפִיק קרֵיאָטִיבִי\עַצמָאִי

— музыкальный, саунд-продюсер\ синглов и альбомов

מֵפִיק מוּזִיקַאלִי, סָאוּנד\ סִינגלִים וְאֲלבּוֹמִים

— полевой, натурных съёмок \локейшн — продюсер, администратор по площадке, менеджер по выбору натуры

מֵפִיק שֶטַח,מְנַהֵל אֲתַרי חוּץ \הַלוֹקֵיישֵנִים \מִיקוּמֵי סֶטִים מִחוּץ לְאוּלפָּן

— пост-продакшн, пост продюсер מֵפִיק פּוֹסט פּרוֹדַקשן\ פּוֹסט\ גְמָר

— сопродюсер \помощник, ассистент продюсера מֵפִיק שוּתָף\ עוֹזֵר מֵפִיק

— супервайзер מֵפִיק פִּיקוּחַ

— телевидения\ студийный \новостей\ канала\программный

מֵפִיק טֶלֶווִיזיָה אוּלפָּן\חֲדָשוֹת\ הַעָרוּץ\תוֹכנִית


работники преподавания и исследования в искусстве

עוֹבדֵי הוֹרָאָה וּמֶחקָר בְּתחוּמֵי אוֹמָנוּת

арт- историк, историк искусства הִיסטוֹריוֹן שֶל אָמָנוּת

арт- критик מְבַקֵר אָמָנוּת

бакалавр искусств בּוֹגֵר בְּאָמָנוּת

искусствовед\ музыковед \театровед\ киновед; исследователь собирающий материал

חוֹקֵר אוֹמָנוּת\ מוּזיקה, מוּסִיקוֹלוֹג\ תֵיאַטרוֹן \קוֹלנוֹעַ;תַחקִירָן

магистр искусств (степень магистра в области искусства)

(מַאסטֶרִ בְּאָמָנוּת (תוֹאַר שֵנִי

— в области драматического искусства и театра

תוֹאַר שֵנִי בְּאוֹמָנִיוֹת דרָמָטִיוֹת ותֵיאַטרוֹן

педагог по актёрскому мастерству ( сценическая речь и движение, создание образа, дикция)

(מוֹרֶה לְמְשַׂחֵק (דִיבּוּר וְתנוּעַת בִּימָתִי, בּנִייָת דמוּת,דִיקציָה

— подготовка личная и профессиональная к сценической проверке (прослушиванию)

(הֲכָנָה אִישִית וּמִקצוֹעִית לְמִבחָנֵי בָּמָה (אוֹדִישֶנִים

педагог, учитель музыки\по развитию голоса и пению, вокалу

מַדרִיך\ מוֹרֶה לְמוּסִיקָה\לפִּיתוּחַ קוֹל וְזִמרָה, ווֹקָל

педагог-репетитор в балете מוֹרֶה / מְנַהֵל חֲזָרוֹת שֶל בַּלֶט

педагог фасилитатор (организатор\ведущий, работает с группой)

פָסִילִיטַטוֹר,מַנחֶה וּמְאַמֵן שַׂחקָנִים

преподаватель, лектор по музыкальному воспитанию, композиции в колледже / университете /консерватории

מַרצֶה לְחִינוּך מוּזִיקַלִי, קוֹמפּוֹזִיציָה בְּמִכלָלָה/אוּנִיבֶרסִיטָה/קוֹנסֶרווָטוֹריוֹן

приглашённый лектор академии искусств מַרצֶה אוֹרֵחַ בְּאֲקָדֶמיָה לְאָמָנוּיוֹת

репетитор для подготовки к учёбе в высших учебных заведениях в области искусства, графики

מוֹרֶה פּרָטִי הֲכָנָה למוֹסָדוֹת גבוֹהִים לְאָמָנוּת, גרָפִיקָה

учитель классического балета\танцев\ современного танца \основ танца\хореографии מוֹרֶה לְבַּלֶט קלָאסִי\רִיקוּדֵי \ מָחוֹל מוֹדָרנִי \יְסוֹדוֹת הַמָחוֹל\כוֹרֶאוֹגרַפִיָה

учитель\частный преподаватель — репетитор живописи, рисования מוֹרֶה\מוֹרֶה פּרָטִי לְצִיוּר

сотрудник актёрского агентства עוֹבֵד בְּסוֹכנוּת שַׂחקָנִים

— букинг-агент, букер אִיש בּוּקִינג

— кастинг-директор (подбор актёров) (מְלַהֵק (לִיהוּק שֶל הַשַׂחקָנִים

— открыватель талантов, охотник за молодыми талантами, талант – скаут

מְגַלֶה כִּשרוֹנוֹת,צַייָד שֶל כִּשרוֹנוֹת צָעִירִי ,טָאלֶנט סקַאוּט

арт-консультант, театральный консультант, консалтинговые услуги (консультации, художественное обслуживание и сопровождение)

 (יוֹעֵץ אָמָנוּתִי,תֵיאַטרָלִי (שירותי,יִיעוּץ וְלִיווּי אָמָנוּתִי

арт-терапевт מְטַפֵּל בְּאָמָנוּת

разработчик\производитель музыкальных инструментов и музыкального оборудования

מְפַתֵחַ \יַצרָן כּלֵי נְגִינָה וְצִיוּד מוּסִיקַלִי

спонсор\инвестор\меценат театральный

הַספּוֹנסֶר\הַמַשקִיעַ\הַפַּטרוֹן שֶל הַתֵיאַטרוֹן

судья национальных и международных танцевальных конкурсов\соревнований

שוֹפֵט בְּתַחֲרוּיוֹת מָחוֹל אַרצִיוֹת וְעוֹלָמִיוֹת

экскурсовод \голосовой гид\смотритель музея

מַדרִיך\ מַדרִיך קוֹלִי\סַדרָן שֶל הַמוּזִיאוֹן


любитель искусства, поклонник, почитатель

שוֹחַר,אוֹהֵד\אוֹהֵב\חוֹבֵב\ מַעֲרִיץ אָמָנוּת

дилетант, человек, занимающийся искусством как хобби, не профессионал

אֳמָן חוֹבֵב,חוֹבְבָן,אָדָם הַעוֹסֵק בְאָמָנוּת כְּתַחבִּיב, לֹא מִקצוֹעָן

кинолюбитель חוֹבֵב קוֹלנוֹעַ

— автор домашних\любительских фильмов; оператор любитель, занимающийся съёмками фильмов как хобби

יוֹצֵר שֶל הַסֶרֶטִים בֵּיתִיים \חוֹבְבָנִיים; צַלָם חוֹבְבָן שֶעוֹסֵק בְּצִילוּם סרָטִים כְּתַחבִּיב

любитель исполнительского искусства (балет, опера, пьесы)

 (שוֹחַר אָמָנוּת הַבָּמָה (בַּלֶט,אוֹפֶּרָה,מַחֲזוֹת

— балетоман\меломан\театрал\киноман, синефил — страстный, фанатический поклонник балета\музыки\театра\кино

אוֹהֵד נִלהָב שֶל בַּלֶט\מוּסִיקָה\תֵיאַטְרוֹן \קוֹלנוֹעַ

любитель-музыкант, самодеятельный музыкант (разг.)

מוּזִיקַנט לֹא מִקצוֹעִי\ כּוֹל מִי שיוֹדֵעַ נַגֵן

любитель охотиться за автографами (охотник за автографами) и селфи со знаменитостями

צַייָד חֲתִימוֹת וְסֶלפִי עִם סֶלֶבּרִיטָאִים

любительский театральный коллектив, сообщество

קבוּצַת תֵיאַטְרוֹן חוֹבֶבִים,הַתֵיאַטְרוֹן הַקְהִילָתִי

— актёр любитель שַׂחְקָן חוֹבֵב

член клуба, амуты (общества) друзей театра

חֲבֵר מוֹעֲדוֹן, הַעֲמוּתַת (אֲגוּדַת) יָדִידִי הַתֵיאַטְרוֹן

театральная, кино публика, зрители\слушатели

קָהָל תֵיאַטְרוֹן, קוֹלנוֹעַ ,צוֹפים\מַאֲזִינִים

— завсегдатай театральный\кино (человек, который часто ходит в театр\кинозал)

אָדָם שֶהוֹלֵך לְתֵיאַטרוֹן\לְבֵּית קוֹלנוֹעַ לְעִיתִים קרוֹבוֹת

— зрители театральных премьер

קָהָל שֶמַגִיעַ לִצפּוֹת בְּפּרֶמייֶרָה \הַצָגַת בּכוֹרָה\בְּעֶרֶב הַפּתִיחָה שֶל תֵיאַטרוֹן

— наёмный хлопальщик, клакер в театре\ клака-группа зрителей, клакеров

מוֹחֵא כַּפַּיִים וּמַרִיעִַ שֶשָׂכִירִ בְּתֵיאַטְרוֹן\ קָהָל מוֹחֵאים כַּפַּיִים

— публика преданная, лояльная\искушённая, опытная\поддерживающая \толпа поклонников

קָהָל נֶאֱמָן \מְנוּסֶה \ תוֹמֵך\ קָהָל הַאוֹהֵדִים

 

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *