Детская песенка о лице – на иврите

האף הוא חשוב

באמצע הפרצוף.
הפה הוא קטן,

מתוק וחייכן.


האוזן הטובה

בשקט מקשיבה.
העיניים נבונות,

הן רואות, מתבוננות.


אלה הפנים שלי

וזה הראש.
טוב כל כך להיות אני –
אחת, שתיים, שלוש…

 

hа-аф hу хашув

бэ-эмца hа-парцуф

hа-пэ hу катан

маток вэ-хайхан

 

hа-озэн hа-това

бэ-шэкэт макшива

hа-эйнаим нэвонот

hэн роот митбонэнот.

 

элэ hа-паним шэли

вэ-зэ hа-рош

тов коль ках лиhйот ани

ахат, штайм, шалош

 

 

 

Грамматический обзор

 

В литературном иврите местоимения в третьем лице применяются для связки слов в предложении – они могут соответствовать тире в предложении на русском языке.


Например, в тексте:


האף הוא חשוב

hа-аф hу хашув

Нос – важен (дословно: «Нос он важен»)

 

Слово פרצוף парцуф «физиономия; рожа; рожица; морда; лицо; лик» в иврите не является оскорбительным. Но под словом פרצוף обычно подразумевается «лицо с гримасой; рожица». Этим же словом будет названа мордочка животного. Если речь идет о лице лучше говорить говорить פנים паним «лицо», а не פרצוף.

 

Почти все парные части тела в иврите слова женского рода. Поэтому в тексте:

אוזן טובה озэн това  «хорошее ухо» (дословно: «хорошая»).


Обратите внимание, что слову אוזן соответствует глагол в форме женского рода – מקשיבה макшива «слушает». Этот же глагол в форме мужского рода единственного числа – מקשיב макшив.

 

 

Глагол מקשיב макшив «слушает» отличается по смыслу от глагола שומע шомэа «слышит». לשמוע лишмоа «слышать» — абстрактно улавливать звуки. להקשיב лэакшив «слушать» — воспринимать звуковую информацию, пытаться понять услышанное.

 

Слово עיניים отличается «двойственным окончанием», характерным для парных предметов: ידיים ядаим «две руки; руки»; אוזניים ознаим «два уха; уши». Ударение в этих словах падает на а (предпоследний слог), в отличие от обычных слов множественного числа, у которых ударение падает на последний слог.


Слово עין аин «глаз» — женского рода, поэтому соответствующие этому слову глаголы, прилагательные и местоимения тоже женского рода:


העיניים נבונות הן רואות מתבוננות.

hа-эйнаим нэвонот, hэн роот митбонэнот.

Эти глаза понятливые, они видят, всматриваются.

 

Заменим, для примера, слово עיניים на слово мужского рода – תלמידים талмидим «ученики»:


התלמידים נבונים, הם רואים, מתבוננים.

hа-талмидим нэвоним, hэм роим митбонэним.

Эти ученики понятливые, они видят, всматриваются.

 

Обратите внимание на различие смыслов в словах לראות лиръот «видеть» (абстрактно воспринимать нечто визуально) и להתבונן лэhитбонэн «вглядываться, всматриваться» (анализировать визуальную информацию).

 

Слово פנים паним «лицо» — в иврите женского рода множественного числа. Поэтому прилагательные, глаголы и местоимения относящиеся к этому слову будут во множественном числе женского рода. Например: פנים יפות паним яфот «красивое лицо», פנים מוכרות паним мукарот «знакомое лицо».

 

Для абстрактного счета в иврите используются числительные женского рода. Если в русскоя языке говорят: «один, два, три…», то в иврите говорят дословно: «одна, две, три…».

 

 

 

 

 

Иврит-русский словарик

אף  нос  аф

הוא он hу

חשוב  важный; важен; важно хашув

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа   

אמצע  середина  эмца

פרצוף   физиономия; рожа; рожица; морда; лицо; лик  парцуф
פה   рот  пэ

קטן   маленький  катан

מתוק  сладкий  маток

ו  и; а (союз) вэ

חייכן  улыбчивый  хайхан

אוזן  ухо  озэн

טוב  хороший; хорошо тов

טובה  хорошая това

שקט  тишина, покой  шэкэт

מקשיבה  слушает  макшива

עיניים  глаза эйнаим

נבונות  смышленые (ж. р.)  нэвонот

הן   они (ж. р.)  hэн

רואות  смотрят (ж. р.) роот

מתבוננות  вглядываются, всматриваются  митбонэнот

אלה  эти, это  элэ

פנים  лицо  паним

שלי мой; моя; мое; мои шэли

זה   этот, это  зэ

ראש голова, глава рош

כל כך  настолько; так  коль ках

להיות  быть лиhйот

אני я ани

אחת одна; один (при счете) ахат

שתיים  две; два (при счете) штаим

שלוש   три (ж. р.)  шалош


Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *