Русско-ивритский словарь по теме «Работники служб безопасности и правосудия»

Автор: Александр Миневич

Русско-ивритский словарь по теме «Работники служб безопасности и правосудия»


работники служб безопасности и правосудия עוֹבדֵי בִִּּיטָחוֹֹן וּמִשפָּטִים


агент, человек занимающийся шпионажем, лазутчик, шпион

סוֹכֵן, אָדָם הַעוֹסֵק בְּרִיגוּל, מְרַגֵל

«агент под прикрытием» (скрытый, тайный, секретный)

סוֹכֵן סָמוּי, סוֹכֵן חַשַאי; סוֹכֵן חֶרֶש

агент под видом заключённого («подсадная утка»-информатор служб безопасности)

מְדוֹבֵב בְּשִירוּת הַמִשטַרָה וְבִּיטָחוֹן

— информатор, осведомитель; доносчик, стукач מוֹדִיעַ, מַלשִיןַ

— подсаженный, внедрённый как информатор סוֹכֵן שָתוּל כְּמוֹדִיעַ
агент-провокатор סוֹכֵן מַדִיחַ

агент специальный סוֹכֵן מְיוּחָד

агент тайной полиции, охранки סוֹכֵן הַמִשטָרָה הַחֲשָאִית
агент уголовного розыска, сыскной полиции סוֹכֵן בּוֹלֶשֶת
агент отдела расследования и разведки полиции

סוֹכֵן אֲגַף הַחֲקִירוֹת והַמוֹדִיעִין שֶל מִשטֶרֶה

— полицейский агент סוֹכֵן מִשטֶרתִי

— полицейский в штатском, шпик  שוֹטֵר חֶרֶש
агент КГБ
(советская служба безопасности) סוֹכֵן הַק.ג.ב. (קֶה-גֶה-בֶּה)
агент Мосада (израильское агентство внешней разведки) סוֹכֵן הַמוֹסָד הַיִשׂרְאֵלִי
агент ШАБАКа (государственная служба безопасности) \ сотрудник ШАБАКа

סוֹכֵן (שֶל) שַבַּ»כּ (שֵירוּת הַבִּיטָחוֹן הַכּלָלִי), שַבַּ»כּנִיק

— помощник (осведомитель) израильской службы безопасности (ШАБАК) на территории,

контролируемой палестинской администрацией  סַייעָן שַבַּ»כּ

атомный шпион\разведчик (передающий информацию о ядерных объектах и программах)

«מְרַגֵל הַאָטוֹם»

военный агент/разведчик/шпион מְרַגֵל צבָאִי

иностранный агент סוֹכֵן חוּץ\ זָר; מְרַגֵל מִטַעַם מְדִינָה זָרָה

— двойной, работающий для обеих сторон одновременно סוֹכֵן כָּפוּל

— поставщик, источник разведывательной информации

מַבּוּעַ», המקור, גוֹרֵם, אִיש מְסַפֵּק אֵת הַמֵידָע הַמוֹדִיעִינִי»

— проникший в важное учреждение, тайный «крот» חֲפַרפֶּרֶת
— разведчик, оперативный сотрудник אִיש מוֹדִיעִין, סוֹכֵן מַפעִיל
— резидент разведки, руководитель сети шпионов (диверсионной и шпионской сети)

(רֹאש רֶשֶת מְרַגֵלים (חַבָּלָה וְרִיגוּל

специалист конкурентной разведки מוּמחֶה לְמוֹדִיעִין תַחֲרוּתִי


горноспасатель   אִיש יְחִידַת\ צֶווֶת הַחִילוּץ בְּמִכרֶה

детектив, сыщик детективного агентства חוֹקֶר,בַּלָש מִשׂרָד חֲקִירוֹת

— частный лицензированный חוֹקֶר\ בַּלָש פּרָטִי בַּעַל רִישָיוֹן

детектив полиции, оперативник (занимается розыском, слежкой, как правило в гражданской одежде)

(קָצִין בִּילוּש, בַּלָש מִשטֶרֶה ( שוֹטֵר הַעוֹסֵק בְּחֲקִירוֹת, בְּדֶרֶך כּלָל בְּבּגָדִים אֶזרָחִיים

— сыщик, ведущий скрытое наблюдение שוֹטֵר חֶרֶש; שוֹטֵר מַעֲקָב סָמוּי
детектив любитель בַּלָש חוֹבֵב

доброволец из подразделения гражданской гвардии, добровольной народной дружины

מִתנַדֵב מִיְחִידַת מִשמָר הַאֶזרָחִי \ מִשְמָר הַעַם

доброволец (особый полицейский) (שוֹטֵר מִתנַדֵב (שוֹטֵר מְיוּחָד

— отделение полицейских добровольцев יְחִידַת שוֹטרִים מִתנַדֵבִים , יש»מ

доброволец, волонтёр пожарный כַּבַּאי מִתנַדֵב

доброволец пожарных и спасательных служб — скаут

מִתנַדֵב בְּשִירוּתֵי הַכַּבָּאוּת וְהַהַצָלָה, מִתנַדֵב צוֹפִי אֵש

доброволец дорожной полиции מִתנַדֵב שֶל מִשטָרַת הַתנוּעָה

доброволец родительского патруля מִתנַדֵב סַייֶרֶת הוֹרִים

инспектор, офицер полиции מְפַקֵחַ, קְצִין

— иммиграционной полиции קְצִין מִשטֶרֶת הֲגִירָה

— отдела по работе с подростками, по надзору за несовершеннолетними; уполномоченный сотрудник (офицер) по допросу подростков в полицейском участке

קְצִין מִפלַג הַנוֹעַר \ יְחִידַת קָטִינִים, קְצִין מִבְחָן הַנוֹעַר; קְצִין מוּסמָך בְּתַחֲנַת הַמִשטָרָה

— службы пробации молодежи קצִין מַעֲקָב לְנוֹעַר

— экологической полиции (зелёный патруль) מְפַקֵחַ הַמִשטָרָה הַיְרוּקָה\ הַסַייֶרֶת הַיְרוּקָה

наблюдатель צוֹפֶה

— воздушный патруль סִייֵר אֲווִיר

— дозорный, ведущий наблюдение תַצפִּיתָן

— лётчик- наблюдатель (авиационный мониторинг лесных пожаров) טַייָס-צוֹפֶה

— аэростата наблюдения (расположенный в корзине воздушного шара)

צוֹפֶה (הַמְמוּקָם בְּסַל) שֶל בָּלוֹן תַצפִּית

— снайпера, устанавливающий местонахождение целей для снайпера

הַצוֹפֶה שֶל צַלָף, אִיכּוּן מַטָרוֹת לְצַלָף

криминолог\ криминалист קרִימִינוֹלוֹג \קרִימִינֶלִיסט, הַאָדָם הַעוֹסֵק בְּקרִימִינוֹלוֹגִיָה

клинический криминолог קרִימִינוֹלוֹג קלִינִי

охрана; стража, дозор, караул שְמִירָה, אַבטָחָה, מִשמָר

охранник, сторож; часовой, постовой, караульный מְאַבטֵחַ, שוֹמֵר; זָקִיף
— вахтёр, швейцар, консьерж, привратник\на лобби в гостинице\в доме (без оружия)

(שוֹמֵר סַף, שוֹעֵר לוֹבִּי שֶל מָלוֹן \ בַּיִת, קוֹנסִייֵרז’ (ללֹא נֶשֶק

— ночной сторож \портье שוֹמֵר\ שוֹעֵר הַלַיְלָה

— на фэйс-контроле, вышибала в клубе\баре

שוֹמֵר סַף,דוֹרמָן, סַדרָן,סֶלֵקטוֹר בְּמוֹעֲדוֹן\בָּר

— постовой на воротах военной базы

(חַייָל הַמְאַבטֵחַ אֵת עָמַדַת הַכּנִיסָה שֶל בַּסִיס צְבָאִי, שוֹמֵר גבוּל; שוֹמֵר גדוּדֵי, ש»ג (שִין-גִימֶל

почётный караул מִשמַר כָּבוֹד

охранник в концлагере וַכמָן

охранник подразделения охраны судов מְאַבטֵחַ מִשמַר בָּתֵי הַמִשפַּט

сопровождающий в экскурсиях (охрана, вооружённый эскорт)

מְלַווֶה חַמוּש בְּטִיוּלִים, מְאַבטֵחַ לְלִיווּי טיולים

страж, хранитель (уст.) נַטְרוֹן, נוֹטֵר

телохранитель, бодигард, правительственный агент

שוֹמֵר רֹאש, בּוֹדִי גַארְד, סוֹכֵן מֶמשַלתִי

— ответственный за личную безопасность אִיש בִּיטָחוֹן אַחרָאִי לְאַבטָחַת אִישִים

сотрудник службы безопасности\ инспектор\ проверяющий безопасность

קצִין בִּיטָחוֹן (קַבָּ»ט); מְפַקֵחַ חֶברַת שמִירָה;בּוֹדֵק בִּטחוֹנִי,שוֹמֵר, מְאַבטֵחַ; אִיש בִּיטָחוֹן,מְפַקֵחַ בִּיטָחוֹן; מְאַבחֵן בִּטחוֹנִי ,מא»ב

— отдела безопасности\ экологической безопасности\ чрезвычайных ситуаций

אֲגַף בִּיטָחוֹן\ בְּטִיחוּת סבִיבָתִית \שְעַת חֵירוּם

дежурный в комнате контроля и безопасности מוֹקדָן לְחֲדַר בַּקָרָה וְבִּטחוֹן
инспектор\представитель\ проверяющий службы безопасности аэропорта

קצִין\ נָצִיג בִּיטָחוֹן\ בּוֹדֵק בִּטחוֹנִי בנְמַל תְעוּפָה

инспектор\регулирования дорожного движения (муниципальный)

(פַּקָח תנוּעָה \ פַּקָח הֶסדֵרי תנוּעָה (שֶל עִירוֹנִי

координатор по вопросам безопасности поселения, кибуца

רַכָּז בִּיטָחוֹן שוֹטֵף שֶל יִישוּב, קִיבּוּץ (רַבָּ»שׂ)

офицер службы безопасности дорожного движения (министерство транспорта)

(קצין בּטִיחוּת בְּתַעֲבוּרָה (שֶל מִשׂרָד הַתַחבּוּרָה

проверяющий на контрольно-пропускных пунктах
בּוֹדֵק מַעֲבָרִים מַחסוֹמים (תַחֲנַת בִּידוּק בִּטחוֹנִי)

распорядитель, ответственный за безопасность на массовом митинге, спортивном мероприятии

סַדרָן,האחראי לבְּטִיחוּת לעֲצֶרֶת\אֲסֵיפַת עַם, אֵירוּעַ ספּוֹרט

профессии полиции, служащие полиции מִקצוֹעוֹת מִשטַרתִיים,כּחוּלֵי הַמַדִים

диспетчер\ дежурный, ответственный за ведение журнала регистрации происшествий

מוֹקדָן\ יוֹמָנַאי — בַּעַל תַפקִיד שֶל קַבָּלַת הוֹדָעָֹות עַל אֵירוּעַים

кинолог, собаковод в полиции קִינוֹלוֹג; כַּלבָן מִשטַרתִי, נוֹהֵג וּמְאַלֵף כּלָבִים
конная полиция; конный полицейский (верхом на лошади\верблюде)

פָּרָשֵי הַמִשטָרָה; פָּרָש מִשטָרָה (הוּא שוֹטֵר רָכוּב עַל גַב סוּס\גָמָל) , שוֹטֵר מִשטָרָה הרָכוּבָה

муниципальная полиция מִשטָרָה עִירוֹנִי\אֲזוֹרִי

 — инспектор муниципальной полиции פַּקָח שִיטוּר עִירוֹנִי

начальник полиции Израиля, генеральный инспектор, комиссар

רֹאש מִשטָרַת יִשׂרָאֵל , מְפַקֵחַ כּלָלִי (מפכ»ל), קוֹמִיסָר מִשטָרָה

патрульный שוֹטֵר סִיוּר; מִשמָר נָע, פַּטרוֹל

— патруль безопасности городской סַייֶרֶת בִּיטָחוֹן עִירוֹנִית

переговорщик\ оператор специального подразделения\ ведущий переговоры с преступниками или террористами, чтобы освободить заложников

שוֹטֵר\מַפעִיל יְחִידַת מְיוּחֵדֵת\ מְנַהֵל מַשָׂא וּמַתָן עִם פּוֹשֵעִים אוֹ טֶרוֹרִיסטִים לְשִחרוּר אֵת הַבּנֵי הַעֲרוּבָּה

пилот полицейского вертолета טַייָס מַסוֹקִ מִשטַרתִי

подразделение морской полиции יְחִידַת הַשִיטוּר הַיַמִי

— береговая охрана מִשטֶרֶת חוֹפִים

— оператор судна в полицейской службе מַפעִיל כּלִי שַיִט בְּשִירוּת הַמִשטָרָה

подразделение сапёров полиции יְחִידַת הַחַבּלָנִים שֶל הַמִשטָרָה

— полицейский сапёр, специалист по разминированию

חַבּלָן מִשטָרתִי,מוּמחֶה לְסִילוּק פּצָצוֹת

— сапёр-взрывотехник, специалист по обработке подозрительных объектов («предметов») и нейтрализации взрывных устройств в городских районах

חַבּלָן ,מוֹמחֶה בְּטִיפּוּל בְּחפצים חָשוּדים וְנִטרוּל מִטעַנֵי חַבָּלָה בְּשֶטַח עִירוֹנִי

полицейский\штатный שוֹטֵר\ מִן הַמִנייָן, עוֹבד שֶל מִשטָרָה
полицейский дорожной полиции 
שוֹטֵר מִשטָרַת תנוּעָה

 — отдел движения полиции Израиля  אֲגַף הַתנוּעָה-מִשטָרַת יִשׂרָאֵל 

полицейский моторизованный на мотоцикле שוֹטֵר עַל אוֹפַנוֹעָ

— подразделение мотоциклистов полиции יְחִידַת הַאוֹפַנוֹעָנִים שֶל הַמִשטָרָה

— подразделение мотоциклов под прикрытием יְחִידַת הַאוֹפַנוֹעַים הַסָמוּיים

полицейский пограничной охраны, жандармерии

שוֹטֵר מִשמַר הַגבוּל (מָגָ»ב),זַ’נדַרמֶריָה

полицейский регулировщик (поставленный на перекрёстке для непосредственного регулирования движения)

  שוֹטֵר הֶסדֵרי תנוּעָה (הַמוּצָב בְּצוֹמֶת לְתנוּעָה יָשִירָה

полицейский, солдат специального подразделения полиции

שוֹטֵר, חַייָל יְחִידַת מִשטָרָה מְיוּחֵדֵת (יָמָ»ם)

— временного усиления (שוֹטֵר מוּסָף זמַנִי (שמ»ז

— выполняет функцию приманки שוֹטֵר שֶמְשַמֵשְ כְּפִּיתָיוֹן

— оперативно-розыскной деятельности, слежки יְחִידַת חֲקִירוֹת מִבצָעִיוֹת, הַעִיקוּב

— операторов тайных агентов полиции יְחִידַת מַפעִילִי הַסוֹכנִים הַסָמוּיים בְּמִשטָרָה

— полицейской разведки, координатор הַמוֹדִיעִין הַמִשטָרתִי שוֹטֵר, רַכָּז

— специального патрулирования שוֹטֵר יְחִידַת סִיוּר מְיוּחֵדֵת ( יָסָ»ם)

— специальных функций (שוֹטֵר לְתַפקִידִים מְיוּחָדִים (שת»ם

полицейский туристической полиции שוֹטֵר מִשטַרַת הַתַייָרוּת

снайпер полицейских и специальных подразделений

צַלָף מִשטָרתִיוֹת וְיְחִידוֹת מְיוּחָדוֹת

солдат военной полиции, военный полицейский

(חַייָל מִשְטָרָה צְבָאית, שוֹטֵר צבָאִי (מ»צ

солдат, проходящий службу в полиции חַייָל בְּשֵירוּת הַמִשטָרָה (חִיבָּ»ה)
— представитель военной полиции по захвату дезертиров\подозреваемых

לוֹכֵד עָרִיקִים (עוֹסק בְּלְכִידַת עָרִיקִים\חָשוּדִים)

солдат гражданского ополчения, ополченец (нерегулярные войска, например, казаки, милиция, которая призывается из гражданского населения)

אִיש מִילִיצִיָה אֶזרָחִים (חַיל לֹא סָדִיר, דוּגמַת הַקוֹזָאקִים, מִילִיצִיָה שֶגוּיַסָה מִקֶרֶב הַאֶזרָחִים)

солдат национальной гвардии США חַייָל מִשְמָר הַלְאוּמִי שֶל אַרצוֹת הַבּרִית

офицер Кнессета, подразделения «Гвардия Кнессета» קָצִין שֶל מִשמָר הַכּנֶסֶת

офицер пожарно-спасательной службы קצין שֶל שִירוּתֵי הַכַּבָּאוּת וְהַצָלָה
полицейский участковый, районный, относящийся к определённому полицейскому участку, посту, пункту, станции, зоне

  שוֹטֵר מַקוֹף\ נְקוּדַת\ תַחֲנַת מִשטָרָה,מֶרחָב

картонный полицейский (картонный макет в форме полицейского) שוֹטֵר דֶמֶה מִקַרטוֹן

«лежачий полицейский», полоса замедления, которая обязывает водителей ехать медленно

בָּמפֶּר», פַּס הֶאָטָה, בּלִיטָה בְּכּבִיש ,שֶמְחַייֵבֵת אֵת הַנֶהָגִים לִנסוֹעַ לְאַט»

констебль, низший полицейский чин (в англоязычных странах) שוֹטֵר קוֹנסטֵבּל

полицейский в Англии, бобби בּוֹבִּי

урядник, городовой, будочник, квартальный (в царской России)

שוֹטֵר רוּסִי שכוּנָתִי (בְּרוּסִיָה צארית)

шериф, шеф полиции (округа, района) в США שֶרִיף

cледователь, дознаватель קָצִין חֲקִירוֹת, חוֹקֵר, בַּלָש

кибер-следователь חוֹקֵר הַסַייבֶּר
cледователь полицейский\ военной полиции \службы безопасности\таможни

חוֹקֵר מִשטָרתי\ מִשטָרָה צְבָאית\ שִירוּת הַבִּטָחוֹן\ הַמֶכֶס

следователь дел по поиску лиц пропавших без вести חוֹקֵר בְּחִיפּוּשׂ נֶעֱדָרִים

следователь дорожно — транспортных происшествий

חוֹקֵר תְאוּנוֹת הַדרָכִים שֶל מִשטָרַת יִשׂרָאֵל

— при расследовании аварий с тяжело ранеными или убитыми)

בּוֹחֵן תנוּעָה (תְאוּנוֹת הַדרָכִים עִם פָּצוּעַים קָשֶה אוֹ הָרוּגִים

следователь насильственной или внезапной смерти, коронер

חוֹקֵר סִיבּוֹת הַמָווֶת (בְּמִקרֵה שֶל מָווֶת לֹא טִבעִי אוֹ פִּתאוֹמִי)

следователь ответственный за расследование компьютерных\ финансовых преступлений

חוֹקֵר אָמוּן עַל חֲקִירַת עֲבֵירוֹת מַחשֵב\ פּשָעִים פִינַנסִים

следователь полиции уполномоченный по делам несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, подозреваемых в причастности к преступным действиям

חוֹקֵר נוֹעַר , שוֹטֵר הַמוּסמָך לַחקוֹר קָטִינִים בְּגִילָאֵי 14-18 הַחשוּדִים בְּמְעוֹרָבוּת בְּפּלִילִים

следователь по работе с детьми (специальный следователь, который является социальным работником)

חוֹקֵר מְיוּחָד הַינוֹ עוֹבֵד סוֹציָאלִי, חוֹקֵר הַיְלָדִים

следователь специальной следственной группы для расследования тяжких преступлений

חוֹקֵר צֶווֶת חֲקִירוֹת מְיוּחָד (צח»מ) לְפֶשַעִים חֲמוֹרִים

следователи, эксперты\ техники лаборатории\ отдела судебно — медицинской экспертизы

חוֹקֵרִים, מוּמחִים \טֶכנָאִים לְמַעֲבָּדָה \ מַחלֶקֶת זִיהוּי פּלִילִי\ (מז»פ) \ פוֹרֶנזִי

— мобильной лаборатории, работающие на месте преступления

חוֹקרִים וּמוּמחִים שֶל הַמַעֲבָּדָה הַנַייֶדֶת לְזִירַת הַעֲבֵירָה \הַפֶּשַע

— следственная бригада חֲקִירוֹת צֶווֶת שֶל אַנשֵי זִיהוּי פלילי

врач-патологоанатом רוֹפֵא פָּתוֹלוֹג

— судебный врач (врач патолог, который прошёл специализацию также и по юридическим вопросам)

(רוֹפֵא מִשפָּטִי (פָּתוֹלוֹג שֶעָבַר הִתמַחוּת גַם בְּנוֹשֵׂא מִשפָּטִים

полиграфолог, проверяющий на полиграфе (детектор лжи), эксперт по выявлению лжи подозреваемого

מוּמחֶה פוֹלִיגרָף; בּוֹדֵק פּוֹלִיגרָף (גַלַאי שֶקֶר)

профайлер (верификатор), специалист в составлении психологических портретов преступников

פּרוֹפִילאַי\פּרוֹפָייִלֶר, הַמִתמַחֶה בְּשִׂרטוּט פּרוֹפִילִים (דיוֹקנָאוֹת פּסִיכוֹלוֹגִיים) שֶל פּוֹשֵעִים

cледователь по поиску следов преступления  חוֹקֵר, מוּמחֶה לְגִילוּי עֲקֵבוֹת

следопыт גַשָש

эксперт судебный\ свидетель\ полиции

מוּמחֶה בְּבֵּית מִשפָּט\ עֵד \ הַמִשטָרתִי

эксперт, человек, который выражает свое мнение в суде по вопросу, который является областью специальных знаний

  בְּנוֹשֵׂא שֶהוּא בְּתחוּם מוּמחִיוּתוֹ המְיוּחֵדֵת מוּמחֶה, הַאָדָם אֲשֶר מְחַווֶה אֵת הַדַעֲתוֹ בְּמִשפָּט

эксперты научного криминалистического института \института судебной медицины

מוּמחֵי הַמָכוֹן לְמַדָע פוֹרֶנזִי

эксперты по исследованию вещественных доказательств מוּמחִים בְּחֵקֶר רְאָיוֹת חֶפצִיוֹת


области специализации экспертов

תחוּמֵי הַמוּמחִיוּת שֶל מוּמחֵי הַזִיהוּי הַפּלִילִי

антропометрическая זִיהוּי אַנְתְּרוֹפּוֹמֶטְרְי , מדידה של גוף האדם או של חלקיו

баллистическая\оружейная ) בַּלִיסטִיקָה\ הַנֶשֶק (זִיהוּי כּלִי יְרִייָה

биологическая\ ботаническая בִּיוֹלוֹגִיה \בּוֹטָנִיקָה מִשפָּטִית

видео фонографическая (установление подлинности видео \аудио файлов, распознавание говорящего)
(זִיהוּי אוֹדיוֹ וְוְידֶאוֹ (אוֹתֶנטִיוּת שֶל קבָצֵי וְידֶאוֹ \ אוֹדיוֹ, זִיהוּי דוֹבֵר

взрывотехническая, обнаружение взрывчатых веществ גִילוּי חוֹמרֵי נֶפֶץ

генетическая экспертиза, проверка генетических маркеров, ДНК профиля

גֶנֶטִיקָה מִשפָּטִית, בּדִיקַת סִימָנִים גֶנֶטִיים ,פּרוֹפִיל דנ»א (דִי-אֶן-אֵי)

искусствоведческая, идентификация и оценка произведений искусства

זִיהוּי וְהַעֲרָכָה שֶל יְצִירוֹת אוֹמָנוּת

наркологическая экспертиза בּדִיקַת סַמִים לְזִיהוּי
одорологическая (идентификация запаховых следов) זִיהוּי עֲקֵבוֹת רֵיחוֹת
палинологическая (идентификация пыльцы)

(פָּאלִינוֹלוֹגִיָה מִשפָּטִית (זִיהוּי הַַאֲבָקוֹת

пожарно-техническая, расследование пожаров חֲקִירַת שׂרֵיפוֹת\ דלֵיקוֹת

психиатрическая פּסִיכִיאַטרִיָה מִשפָּטִית

серологическая (изучение пятен крови на месте преступления)

(סֶרוֹלוֹגִיָה מִשפָּטִית (חֵקֶר כִּתמֵי דָם בְּזִירַת הַפֶּשַע

стоматологическая אוֹדוֹנטוֹלוֹגִיָה \ רְפוּאַת שִינַיִים מִשפָּטִית

судебно-бухгалтерская חֶשבּוֹנָאוּת מִשפָּטִית

тафономическая ( исследует разложение тел)

(טָפוֹנוֹמִיָה מִשפָּטִית (חוֹקֵר רִקָבוֹן גוּפוֹת

технико-криминалистическая экспертиза документов, рукописного текста, установление подлинности подписей, печатей, денег, фотомонтажа

‘בּדִיקוֹת טֶכנִיוֹת לְמִסמָכִים, זִיהוּי כּתַב יָד, גִילוּי זִיוּפִים שֶל חֲתִימוֹת, חוֹתָמוֹת, כֶּסֶף, פוֹטוֹמוֹנטָז 

— графологическая, графолог эксперт גרָפוֹלוֹגִיָה מִשפָּטִית, גרָפוֹלוֹג מוּמחֶה

трасологическая זִיהוּי עֲקֵבוֹת בְּזִירַת הַפֶּשַע: טבִיעוֹת אֶצבָּעוֹת, עֲקֵבוֹת נַעֲלַיִים

— дактилоскопия, дактилоскопист (специалист по отпечаткам пальцев)

דַקטִילוֹסקוֹפּיָה, מוּמחֶה לְטבִיעַת אֶצבָּעוֹת

химическая и токсикологическая כִימִיָה וְטוֹקסִיקוֹלוֹגִיָה מִשפָּטִית
работники адвокатуры, прокуратуры, судов

עוֹבדֵי עֲרִיכַת דִין, תבִיעָה, בָּתֵי הַמִשפָּט

адвокат, защитник עוֹרֵך דִין (עו»ד), סַנֵגוֹר

— в раввинатском суде טוֹעֵן רַבָּנִי

— военный\ общественный, социальный סָנֵיגוֹר צבָאִי \ עוֹרֵך דִין צִיבּוּרִי, חֶברָתִי

— нотариус נוֹטַרִיוֹן — עוֹרֵך דִין

— патентный поверенный ) עוֹרֵך פָּטֶנטים (עו»פ

адвокат, специализация в областях права עוֹרֵך דִין,הִתמַחוּת בְּתחוּמִים שֶל הַמִשפָּט 

 — административное право מִשפָּט מִינהָלִי — банковское право דִינֵי בַּנקָאוּת

 — дорожно-транспортные происшествия תְאוּנוֹת דרָכִים

 — законодательство о недвижимости דִינֵי מְקַרקְעִין

 — законы о возмещении убытков דִינֵי נְזִיקִין

 — гражданское право הַמִשפָּט הַאֶזרָחִי

 — имущественное право דִינֵי מָמוֹנוֹת

 — коммерческое право, контракты и бизнес דִינֵי מִסחָר, חוֹזִים וְעֲסָקִים

 — корпоративное право דִינֵי תַאֲגִידִים

 — медицинская халатность רַשלָנוּת רְפוּאִית

 — налоговое право דִינֵי מַסִים

 — наследство, завещания עִזבוֹנוֹת; צַווָאָוֹת

 — семейное право, разводы דִינֵי מִשפָּחָה, גֵירוּשִים\ גֵרוּשִין

 — страховое право דִינֵי בִּיטוּחַ

 — трудовое право דִינֵי עֲבוֹדָה

 — уголовное право מִשפָּט פּלִילִי

 — ущерб от телесных повреждений (аварии, травмы) נִזקֵי גוּף תְאוּנוֹת

адвокат по урегулированию долгов, антиколлектор עוֹרֵך דִין בְּתחוּם הֶסדֵר חוֹבוֹת

— коллектор, человек занимающийся взысканием долгов אָדָם הַעוֹסֵק בְּגבִייָה חוֹבוֹת

коллегия адвокатов לִשכַּת עוֹרכֵי דִין

прокурор תוֹבֵעַ, קָטֵגוֹר

— военный (генеральный) (פְּרַקְלִיט הַצְבָאִי (הַרָאשִי ,פַּצַ»ר

— генеральный תוֹבֵעַ כּלָלִי

— государственный\ окружной \общественный

פּרַקלִיט הַמדִינָה\תוֹבֵעַ מְחוֹזִי \צִיבּוּרִי

обвинитель קָטֵגוֹר, מְקַטרֵג, תוֹבֵעַ, מַאֲשִים

— полицейский (полицейский, которому назначено являться в мировой суд по поручению прокуратуры)
(תוֹבֵעַ מִשטָרתִי (אִיש מִשטָרָה, שֶהוּכשַר לְהוֹפִיעַ בְּבָּתֵי הַשָלוֹם מִטַעַם הַתבִיעָה

— частный הַמַאֲשִים פּרָטִי; אָדָם פּרָטִי שֶמַגִיש כּתַב אִישוּם

судья שוֹפֵט

арбитр\ третейский судья, судья арбитражного суда

הַבּוֹרְר, מְתַווֵך, שוֹפֵט בֵּית הַדִין בּוֹרְרוּת

арбитр с решающим голосом, суперарбитр, председатель на заседаниях суда

בּוֹרֵר מַכרִיעַ

арбитр, коммутатор, медиатор, посредник по внесудебному решению конфликтов для достижения компромисса, мировой посредник
מְגַשֵר ,מְדִיאָטוֹר,מְפַשֵר, גַשְרָן (כְּדֵי לְהַגִיעַ לְהַסכָּמָה מִחוּץ לְבֵּית מִשפָּט)

арбитр, религиозный авторитет, определяющий мнение еврейского закона по спорным или новым

вопросам פּוֹסֵק

главный судья, председатель суда אַב בֵּית הַדִין

вспомогательный персонал суда (служащий\ стенографист\ секретарь)

(עוֹבדֵי הַעֵזֶר שֶל בֵּית מִשפָּט (פַּקִיד\ קַצרָן\ מַזכִּיר

пристав, инспектор по надзору за порядком в суде קצִין מִבחָן סַדרָנֵי בְּבֵּית הַמִשפָּט

присяжный заседатель, член жюри חֶבֶר מוּשבָּעִים, מוּשבָּע

регистратор (решает в суде определённые конфликты между сторонами)

(רַשָם, (מַכרִיעַ בְּבֵּית הַמִשפָּט בְּסִכסוּכִים מְסוּיָמִים בְּין צדָדִים

судья мировой (мирового суда) שוֹפֵט שָלוֹם

судья по детской преступности שוֹפֵט נוֹעַר

судья по нарушениям правил дорожного движения,

дорожно-транспортным происшествиям שוֹפֵט תַעֲבוּרָה

судья религиозных судов שוֹפֵט בֵּית הַדִין הדתי

— раввинатского суда, даян  דַייָן
— шариатского суда, кади קָאדִי

—  раввинатский суд даян\шариатского  בֵּית דִין רַבָּנִי 

шариатский суд בֵּית דִין שַרעִי

административный суд בֵּית הַמִשפַּט מְנַהֵלי

апелляционный суд בֵּית הַדִין עִרעוּרי

бюро исполнения решений суда לִשכַּת הַהוֹצָאָה לְפוֹעַל

верховный суд בֵּית הַמִשפַּט הַעֶליוֹן

военный суд בֵּית הַמִשפָּט צבָאִי

военный трибунал בֵּית הַדִין צְבַאִי
высший суд справедливости (Верховный суд Израиля)

(בֵּית הַמִשפָּט הַגָבוֹהַּ לְצֶדֶק (בָּגָ»ץ

дисциплинарный суд (государственных служащих)

(בֵּית הַדִין לְמִשמַעַת (שֶל עוֹבדֵי הַמְדִינָה

конституционный суд בֵּית הַמִשפָּט לְחוּקָה

международный суд בֵּית הַדִין הבֵּינלְאוּמִי

мировой суд, суд первой инстанции בֵּית הַמִשפָּט השָלוֹם

окружной суд בֵּית הַמִשפַּט הַמְחוֹזִי

транспортный суд בֵּית הַמִשפַּט לְתַעֲבוּרָה

суд по арендам בֵּית הַדִין לְשׂכִירוּת

суд по водным делам בֵּית הַדִין לְעִנייָנֵי מַיִם

суд по мелким искам בֵּית הַמִשפָּט לְתבִיעוֹת קטַנוֹת

суд по местным делам בֵּית לְעִנייָנִים מְקוֹמִיים

суд по семейным делам בֵּית הַמִשפָּט לְעִנייָנֵי מִשפָּחָה

суд по трудовым спорам בֵּית הַדִין לְעֲבוֹדָה

юридический консультант יוֹעֵץ מִשפָּטִי

юридический советник правительства הַיוֹעֵץ הַמִשפָּטִי לַמֶמשָלָה

юрист מִשפְּטָן


работники пенитенциарной\ тюремной службы

(עוֹבֵדי שִירוּת בָּתֵי הַסוֹהַר (שב»ס

— боец, конвоир для сопровождения заключённых уголовников, подразделения «нахшон»

«לוֹחֵם הַמְלַווַת אָסִירִים פּלִילִיים, יְחִידַת «נַחשוֹן

— боец «Масада» (подразделения быстрого реагирования)  в местах содержания заключённых во время чрезвычайных ситуаций

«לוֹחֵם יְחִידָה מְהַווֶה צֶווֶת לְתגוּבָה מָהִירָה בעִיתוֹת חֵירוּם, יְחִידַת «מְצָדָה

— воспитатель заключённых (в тюрьме для солдат)

מַדרִיך כָּלוּאִים (בְּבָּתֵי כֶלֶא לְחַייָלִים)

— комиссар тюрем נְצִיב בָּתֵי הַסוֹהַר

— начальник, командир тюрьмы מְפַקֵד כֶלֶא

— тюремный надзиратель, охранник, тюремщик סוֹהֵר, עוֹבֵד בְּבֵּית סוֹהַר \כֶלֶא

Примечание

сапёр — боец в инженерных войсках, занимается широким спектром военно-инженерной деятельности

  חַבּלָן — לוֹחֵם בְּחֵיל הַנדָסָה, עוֹסֵק בְּמִגווָן רַב שֶל פְּעוּלוֹת הַנדָסָה צבָאִית

сапёр \ минёр — разведчик с миноискателем в боевых инженерных войсках (ищет и обезвреживает мины для прохода войск)

  חַבּלָן \פַּלָּס בְּחֵיל הַהַנדָסָה הַקרָבִִית

сапёр-минёр, специалист по минному делу (установка и устранение мин)

(חַבּלָן עוֹסֵק בְּמִיקוּש — מוּמחֶה לְמִיקוּש (הַנָחָה ופִּינוּי שֶל מוֹקשִים

минёр, специалист по морским минам и торпедам

מוּמחֶה לְמוֹקשִים יַמִייִם וְטוֹרפֵּדוֹ

сапёр, человек, профессия которого обезвреживание бомб и взрывных устройств

חַבּלָן ,אָדָם שֶמִקצוֹעַוֹ הוּא סִילוּק פּצָצוֹת (ס»פ), מִטעַנֵי חַבָּלָה\ נֶפֶץ

полицейский сапёр, специалист по разминированию

חַבּלָן מִשטָרתִי,מוּמחֶה לְסִילוּק פּצָצוֹת

сапёр-взрывотехник, специалист по обработке подозрительных объектов и нейтрализации взрывных устройств в городских районах 

חַבּלָן ,מוֹמחֶה בְּטִיפּוּל בְּחפצים חָשוּדים וְנִטרוּל מִטעַנֵי חַבָּלָה בְּשֶטַח עִירוֹנִי

мастер- взрывник, подрывник, взрывотехник, специалист (в основном гражданский) занимающийся взрывными работами

חַבּלָן, מְפוֹצֵץ מִקצוֹעִי,הַעוֹסֵק בְּפְּעוּלוֹת פִּיצוּץ

вредитель, подрыватель, диверсант, террорист( действует скрытно, чтобы портить, разрушать)

(מְחַבֵּל, חַתרָן, טֶרוֹרִיסט (פּוֹעַל בַּסֵתֶר כְּדֵי לְקַלקֵל, לַהֲרוֹס

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *